Konova K5 100cm SliderRM100/Hari
Pilihan tambahan Ballhead RM20
Pilihan tambahan Fluid Head RM50