Slider 60cm

 

RM30/Hari
Pilihan tambahan Ballhead RM20
Pilihan tambahan Fluid Head RM50